اگر از من خبر داری | آیه کوردی

434 views

Article sections

  اگر از من خبر داری
  چه اسباب سفر داری
  📿📿📿📿
  منم تاریک ویرانه
  که جایت هست در این خانه
  📿📿📿📿
  نباشد بالشی بر سر
  هزاران سنگ که زیر سنگ
  📿📿📿📿
  نکیرت گوید و منکر
  خدایت کیست و پیغمبر
  📿📿📿📿
  بدان زیر زمین مرده
  و مال را وارثان خورده
  📿📿📿📿
  رهایی میکنی دنیا
  به گورت میروی تنها
  📿📿📿📿
  برای این چنین روزی
  پشیمانی خوری سوزی
  📿📿📿📿
  اگر خواهی نجات یابی
  رضای او بکن کاری
  📿📿📿📿
  📝 شاعر : خانم آیه کوردی

  in آیه کوردیمتن سرود فارسی Tags: آیه کوردیقبر
  دانلود سرود جدید
  کانال تلگرام صفحه اینستاگرام