مدینه مدینه کی آیم به سویت | مظفرحسین

843 views

Article sections

  مدینه مدینه کی آیم به سویت
  رخم کی شود شهر زیبای تو
  قدم بر قدم نهم بر زمینت
  ببینم در آنجا جمال زمینت
  📿📿📿📿
  طفیل محمد ای شهر مدینه
  مزین شده خاک شهرت مدینه
  قدمهای پاک رسولم محمد
  شده چون معطر فضای مدینه
  📿📿📿📿
  شود روبرو گر بدیدم مدینه
  فرستم درود بر جمال مدینه
  منور شده کوچه ها و زمینش
  وجود نبی جان نثاران دینش
  📿📿📿📿
  ابوبکر جانم عمر جان من
  چو عثمان و حیدر بلال جان من
  تمام صحابه کرام اجمعین
  شدند کامران نزد شاه مدینه
  📿📿📿📿
  تمنای دل هست ای بار الها
  که قبل از عجل ره روم من درآنجا
  کنم دیده بر روضه مصطفی را
  مشامم شود شاد ز بوی مدینه
  📿📿📿📿
  خدایا رسان این غلام نبیت
  مظفر شده چون مریض مدینه
  دوا ده الها رسانم در آنجا
  تا آرام شوم در فضای مدینه
  📿📿📿📿
  📝 شاعر : مظفرحسین

  دانلود سرود جدید
  کانال تلگرام صفحه اینستاگرام