تصویر موجود نیست

اعظم سام آی

2

آهنگهای اعظم سام آی

محمد یوسف و اعظم سام آیسرود بلوچی مسلماناں اے رمضانِ

سرود مسلماناں اے رمضانِ | محمد یوسف و اعظم سام آی

محمد یوسف و اعظم سام آیسرود بلوچی محبوبِ تو خداءِ

سرود محبوبِ تو خداءِ | محمد یوسف و اعظم سام آی