تصویر موجود نیست

عمران جدگال

2

آهنگهای عمران جدگال

عمران ، مظفرحسین و محمدعباسسرود سید المرسلین

سرود سید المرسلین | عمران ، مظفرحسین و محمدعباس

مظفر حسین و عمران جدگالسرود بلوچی یا رب

سرود بلوچی یا رب با صدای مظفر حسین و عمران جدگال