مظفرحسین

20
2

آهنگهای مظفرحسین

عمران ، مظفرحسین و محمدعباسسرود سید المرسلین

سرود سید المرسلین | عمران ، مظفرحسین و محمدعباس

مظفرحسین و محمد یوسفسرود بلوچی خدای رسول

سرود بلوچی خدای رسول با صدای مظفرحسین و محمد یوسف

مظفرحسینسرود کاروان

سرود بلوچی کاروان با صدای مظفرحسین

محمد عباس و مظفرحسینسرود گلزار مدینه

سرود گلزار مدینه با صدای محمد عباس و مظفرحسین

مظفر حسین و محمد یوسفسرود الوداع رمضان بلوچی

سرود بلوچی الوداع رمضان با صدای مظفرحسین و محمد یوسف

مظفرحسینسرود ماه مبارک رمضان

سرود بلوچی ماه مبارک رمضان با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود بلبل دیوانه

سرود بلبل دیوانه با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود گلستان

سرود بلوچی گلستان با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود عربی الصبح بدا

سرود عربی الصبح بدا با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود بلوچی توحید

سرود بلوچی توحید با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود رهنمای متقین

سرود رهنمای متقین با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود بلوچی بهار مدینه

سرود بلوچی بهار مدینه با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود شاهد بزم سخن

سرود شاهد بزم سخن با صدای مظفرحسین

مظفر حسین و عمران جدگالسرود بلوچی یا رب

سرود بلوچی یا رب با صدای مظفر حسین و عمران جدگال

مظفرحسینسرود بلوچی ماه رمضان

سرود بلوچی ماه رمضان با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود بلوچی روضیا تہیگا بگندا

سرود بلوچی روضیا تہیگا بگندا با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود کی آیم به سویت

سرود کی آیم به سویت با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود بلوچی سبز گنبد

سرود بلوچی سبز گنبد با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود بلوچی طلع البدر علینا

سرود بلوچی طلع البدر علینا با صدای مظفرحسین

مظفرحسینسرود بلوچی کدی بی من بگنداں حبیبا

سرود بلوچی کدی بی من بگنداں حبیبا با صدای مظفرحسین

موزیک ویدیوهای مظفرحسین

مظفرحسینکلیپ تصویری نشید سلطان انبیاء

کلیپ تصویری نشید سلطان انبیاء با صدای مظفرحسین

مظفرحسینکلیپ تصویری مدینه

کلیپ تصویری نشید بلوچی مدینه با صدای مظفرحسین