محمد یوسف

محمد یوسف

9

آهنگهای محمد یوسف

محمد یوسفسرود بلوچی پاکین دیار

سرود بلوچی پاکین دیار با صدای محمد یوسف

محمد یوسفسرود بلوچی پدا آتکا رمضان

سرود بلوچی پدا آتکا رمضان | محمد یوسف

محمد یوسفسرود بلوچی کربان

سرود کربان (بلوچی) | محمد یوسف

مظفرحسین و محمد یوسفسرود بلوچی خدای رسول

سرود بلوچی خدای رسول با صدای مظفرحسین و محمد یوسف

محمد یوسفسرود بلوچی مدینا

سرود مدینا (بلوچی) | محمد یوسف

مظفر حسین و محمد یوسفسرود الوداع رمضان بلوچی

سرود بلوچی الوداع رمضان با صدای مظفرحسین و محمد یوسف

محمد یوسف و اعظم سام آیسرود بلوچی مسلماناں اے رمضانِ

سرود مسلماناں اے رمضانِ | محمد یوسف و اعظم سام آی

محمد یوسفسرود بلوچی فدا ساءُ جانِ پَہ نامءِ محمد

سرود فدا ساءُ جانِ پَہ نامءِ محمد | محمد یوسف

محمد یوسف و اعظم سام آیسرود بلوچی محبوبِ تو خداءِ

سرود محبوبِ تو خداءِ | محمد یوسف و اعظم سام آی