تصویر موجود نیست

ناجی سهمویی

7

آهنگهای ناجی سهمویی

ناجی سهموییسرود مادر من

سرود مادر من با صدای ناجی سهمویی

ناجی سهموییسرود مصطفی

سرود مصطفی با صدای ناجی سهمویی

ناجی سهموییسرود عربی یا رب

سرود عربی یا رب با صدای ناجی سهمویی

ناجی سهموییسرود عربی حبیب روحی

سرود عربی حبیب روحی با صدای ناجی سهمویی

ناجی سهمویی و شمس الدین سرودیسرود ماه تسکین

سرود ماه تسکین با صدای ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

ناجی سهمویی و شمس الدین سرودیسرود حسنین

سرود حسنین با صدای ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

ناجی سهمویی و شمس الدین سرودیسرود وحدت

سرود وحدت با صدای ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی