تصویر موجود نیست

شمس الدین سرودی

6

آهنگهای شمس الدین سرودی

شمس الدین سرودیسرود شام فراق

سرود شام فراق با صدای شمس الدین سرودی

شمس الدین سرودیسرود عهد جدید

سرود عهد جدید | شمس الدین سرودی

ناجی سهمویی و شمس الدین سرودیسرود ماه تسکین

سرود ماه تسکین با صدای ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

ناجی سهمویی و شمس الدین سرودیسرود حسنین

سرود حسنین با صدای ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

ناجی سهمویی و شمس الدین سرودیسرود وحدت

سرود وحدت با صدای ناجی سهمویی و شمس الدین سرودی

شمس الدین سرودیسرود جبران تقصیر

سرود جبران تقصیر با صدای شمس الدین سرودی