متن سرود کدی بی من بگنداں حبیبا | مظفرحسین

چند روچیں دلایین تمنا کدی بی من بگنداں حبیبا
نبی جانے من دیما بننداں نبی جانا چے دیما بگنداں
📿📿📿📿
آرزوییں دلے عاشقانی بکن یا رب کرم تو دلانی
ببر مارا مدیناها سرکن په دیدارے رسول و یارانی
📿📿📿📿
نبی دیدار حبیبه ای دوستان تا محبت مبی چهار یارے
ابوبکر و عمر جانے دوستی غنی عثمان و حیدر علیے
📿📿📿📿
ابوبکرین مدام نبی جانے همسفر هرکجا هر زمانه
عمر جانے عدالت په حقا سخی عثمانے کاراں بچارے
علی حیدر که شیرے خداییں منی جان په عیالهی فداییں
📿📿📿📿
صحابه تهی تمامین درخشان بیتاں دنیاهے توکا همیشه
فضلے ربت غلامی تهی دینے بیتاں دنیاهے توکا دلاور
📿📿📿📿
یا الهی نبی جانے شانا ببر سر کن درود و سلاماں
چمان پرنت چه ارسا ای الله کدی بی من بگنداں حبیبا
📿📿📿📿
ایں دعایین دلے که ای رحمان مظفر بی غلامیں رسولے
کرم فرما الهی کرم تو تا ببیتین زیارت رسولے
📿📿📿📿
📝 شاعر : مظفرحسین

Powered by BetterDocs

دانلود سرود جدید
کانال تلگرام صفحه اینستاگرام
بازدید کننده گرامی جهت تکمیل صفحه متن سرود نیاز به همکاری شما وبلاگ نویسان ، منشدین و شاعران را داریم از فرم نظرات پیام بفرستین .ورود به صفحه
+ +